contents

Profile of the Board Members

Chairman & CEO

Hiroshi Takada

President

Hideto Akiba

Executive Directors

Tsuyoshi Makino
Toru Yamashiro
Hirotaka Yasuzumi
Hajime Tadokoro
Yoshio Obuchi
Toshihiko Watanabe
Hideo Inoue
Norihiko Kimura

Auditors

Makoto Nakajima
Takeshi Senda
Yuko Honda